KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

 

 

SUFIAN BIN SULEIMAN

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

Peranan

1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT(ISP) Sektor Awam dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional

  • Memacu Perancangan Strategik ICT Sektor Awam; dan

  • Mengukuh tadbir urus ICT Sektor Awam.

2. Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global

  • Memacu pemakaian (adoption) Enterprise Architecture (EA) dalam Sektor Awam;

  • Memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik; dan

  • Memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT dalam Sektor Awam.

3. Peneraju Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam.

  • Memacu hala tuju penjajaran program ICT Sektor Awam.

4. Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT

  • Mengenal pasti perkhidmatan generasi baru ; dan

  • Memacu perkongsian maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency.